Wedstrijdreglement

Atelier Souffriau organiseert een wedstrijd om een Boretti-bbq ter waarde van 1.400 euro te winnen.

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Atelier Souffriau (Blancke), met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge (België) Steenkaai 7, en is toegankelijk via de website www.ateliersouffriau.be/win van 15 mei 2022 t/m 15 augustus 2022.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 15 mei 2022 t.e.m. 15 augustus 2022.

Artikel 3 – Spelregels

De wedstrijd vindt plaats op www.ateliersouffriau.be/win.

De deelnemer antwoord op de schiftingsvraag: “Hoeveel personen zullen deelnemen aan deze actie?”

Een speler kan enkel deelnemen mits hij/zij een unieke code heeft.
Deze unieke code vind je in de barbecueschotels van Atelier Souffriau.
Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen per unieke code.

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.

De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het e-mailadres.

Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van alle firma’s die betrokken worden bij de organisatie van de wedstrijd.

Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door Atelier Souffriau worden verwijderd.

Artikel 4 – Winnaar & prijs

Er zal 1 wedstrijdwinnaar zijn. Deze winnaar ontvangt een Boretti-bbq ter waarde van € 1.400.

De jury wordt samengesteld uit de leden van de marketingafdeling en de directie van Atelier Souffriau. De winnaar zal worden verwittigd via e-mail. Er wordt dan verder afgesproken in verband met de levering van de Boretti-bbq.

Artikel 5 – Uitsluiting

Atelier Souffriau kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Atelier Souffriau.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

De prijs per winnaar bestaat uit 1 Boretti-bbq ter waarde van € 1.400. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Atelier Souffriau de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Atelier Souffriau ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Atelier Souffriau zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement.
De mailadressen worden na de wedstrijd toegevoegd aan het nieuwsbriefbestand van de betreffende vestiging. Met één simpele klik kunnen de deelnemers zich terug uitschrijven uit deze nieuwsbrief. De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Atelier Souffriau. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Atelier Souffriau om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of Linkedin. Deelnemers kunnen Facebook, Instagram of Linkedin of Atelier Souffriau op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.